Všeobecné obchodní podmínky společnosti Makart s.r.o.

Záluží 8, Litvínov , PSČ 436 01, IČ 25480286, DIČ CZ25480286

Obecná ustanovení

„Všeobecné obchodní podmínky" upravují práva a povinnosti společnosti Makart s.r.o. a kupujícího při objednání a dodání zboží, při jeho úhradě a řešení případných reklamací obchodního zboží sortimentu společnosti Makart s.r.o. Tyto „Všeobecné obchodní podmínky" jsou závazné pro všechny kupující společnosti Makart s.r.o., tj. pro fyzické i právnické osoby, které vstoupily do obchodního vztahu se společností Makart s.r.o. prostřednictvím objednávky zboží.

Vymezení pojmů

Prodávající je společnost Makart s.r.o., se sídlem Záluží 8, 436 01 Litvínov - Záluží, IČ: 25480286, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20113. Makart s.r.o. je osoba, která při uzavírání smlouvy a jejím plnění jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Kupující je zákazník našeho velkoobchodu nebo internetového obchodu. Dle zákona se rozlišují kupující na ty, kteří jsou spotřebiteli, a ty, kteří nejsou spotřebiteli. 
Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která kupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a obchodním zákoníkem.

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé dodavatel, resp. prodávající.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.makart.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši a jsou závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

Bezpečnost a ochrana informací

Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou a budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem v našem ekonomickém softwaru.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat (zrušit) písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího nebo elektronicky na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Údaje o Vašich objednávkách a vystavených účetních dokladech budou dle zákona o účetnictví archivovány po dobu 10ti let.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující souhlasí se zasíláním informací formou emailu souvisejících s průběhem vyřízení jeho objednávky (termíny dodání, případné náhrady za alternativní zboží, apod.)

Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie (více informací ZDE) v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu cookie či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte a potvrzujete tlačítkem "Rozumím" v zápatí titulní stránky eshopu. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby cookie nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncového zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Objednávání

Objednávání zboží je možno následujícími způsoby:
- prostřednictvím elektronického obchodu na www.makart.cz

- elektronickou poštou na kontaktních adresách společnosti
- osobně
- telefonicky

Objednávka musí obsahovat:

a) obchodní název firmy, případně jméno a příjmení, sídlo nebo bydliště, kontakt (telefon, fax, e-mailovou adresu)
b) IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH,
c) kód a název zboží dle ceníku nebo katalogu s upřesněním jeho popisu
d) jednotkovou cenu
e) množství objednaného zboží
f) způsob odebrání a dopravy
g) čas dodání, není-li stanoveno jinak
h) adresu místa dodání zboží - není-li adresa uvedena, bude za místo dodání považována adresa sídla firmy, resp. bydliště
i) jméno zodpovědné osoby k převzetí zboží a její kontaktní údaje. Není-li tento údaj uveden, zboží může převzít kterákoliv osoba kupujícího, která převzetí potvrdí svým podpisem a otiskem razítka zákazníka
j) podpis osoby oprávněné objednávat zboží
k) všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

Nebude-li objednávka obsahovat všechny předchozí náležitosti, je neúplná. Zájmem společnosti Makart s.r.o. je kontaktovat kupujícího a získat úplné údaje.

První objednávka kupujícího musí obsahovat výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu a osvědčení o DIČ. Tyto dokumenty dokládají pouze právnické nebo fyzické osoby podnikající.

Po doručení objednávky, resp. po jejím upřesnění, společnost Makart s.r.o. zahájí její kompletaci. S případnými odchylkami od obsahu plnění, termínu dodání apod. neprodleně obeznání kupujícího a dohodne podmínky plnění.

Kupní cena zboží

Kupní cena zboží je určena dle aktuálního ceníku společnosti Makart s.r.o.
V případě, že byla uzavřena kupní smlouva, je kupní cena specifikována dle smluvních ujednání.
Kupní cena je zveřejněna na internetových stránkách společnosti Makart s.r.o. na adrese www.makart.cz.
Případné slevy a přirážky jsou ovlivněny množstvím odebraného zboží, zvoleným druhem dopravy, způsobem platby, ale i prodlením při úhradě kupní ceny.

Uzavření a zánik kupní smlouvy

Kupní smlouva musí být uzavřena vždy před prvním dodáním zboží.
Kupní smlouva zaniká vypovězením na základě ujednání dle kupní smlouvy.

Odstoupení od smlouvy

1) Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (§ 53 odst. 7. občanského zákoníku). Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Zboží je kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zda-li částka k vrácení bude odebrána v hotovosti nebo zda-li bude čerpána pro další nákup.

Kupující bere na vědomí skutečnosti, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

2) Není-li kupující spotřebitel, možnosti odstoupení od smlouvy se řeší dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.

Platební podmínky

Platit za zboží a služby je možno:

a) v hotovosti při nákupu
b) platbou bankovním převodem
c) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

Splatnost kupní ceny

Kupující je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet společnosti Makart s.r.o. dle daňového dokladu, popř. hotovostní platbou při předání zboží. Splatnost kupní ceny je vždy uvedena na daňovém dokladu, který je vystaven společností Makart s.r.o.

V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem prokazatelného připsání příslušné částky na účet společnosti Makart s.r.o. Účet je vždy uveden na daňovém dokladu.

Za doklad o platbě v hotovosti je považován prodejní doklad vystavený kupujícímu společností Makart s.r.o.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Teprve po úplné úhradě přechází vlastnické právo ze společnosti Makart s.r.o. na kupujícího.

Úpravy platebních podmínek nad rámec všeobecných obchodních podmínek jsou písemně uvedeny v kupní smlouvě uzavřené mezi společností Makart s.r.o. a kupujícím. V případě, že kupující prodlévá s úhradou kupní ceny, ztrácí smluvní výhody a je povinen uhradit smluvní úrok z prodlení ve výši přesně specifikované kupní smlouvou.

Při trvajícím a opakovaném porušování platební kázně kupujícím má společnost Makart s.r.o. právo požadovat hotovostní úhradu za další dodávky zboží a další dodávky zboží jsou možné jen za předpokladu úplné úhrady všech předchozích dlužných částek.

Dodací podmínky

Zboží je obvykle dodáváno do 5-ti pracovních dnů ode dne převzetí objednávky.

Obsahuje-li objednávka zboží, které není uvedeno v katalogu, řídí se termín dodání dohodou dle charakteru zboží.

Zboží dodané společností Makart s.r.o. je specifikováno v přiloženém dodacím listu. Kupující je povinen zkontrolovat neporušenost přepravních obalů a dodací list potvrdit podpisem zodpovědné osoby a razítkem. K podpisu zodpovědné osoby musí být uvedeno jméno této osoby hůlkovým písmem.

V okamžiku převzetí zboží přechází na kupujícího nebezpečí vzniku škody.

Kupujícímu je společností Makart s.r.o. vystaven daňový doklad - faktura. Ta je předána

a) společně se zbožím a dodacím listem
b) poštou
c) elektronicky.

Případné chybné údaje na faktuře je kupující oprávněn reklamovat písemnou formou, kde uvede nesrovnalosti. Je-li tato reklamace oprávněná, společnost Makart s.r.o. vzniklý nedostatek obratem odstraní a novou fakturu dodá kupujícímu. Nejedná-li se o nedostatek ve lhůtě splatnosti, společnost Makart s.r.o. trvá na původní lhůtě splatnosti.

Osobní odběr - zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Zasílání přepravní službou po ČR - zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou PPL nebo Českou poštou. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Kupující, který není spotřebitelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Záruční podmínky

Na dodávané zboží je kupujícímu poskytnuta záruční doba stanovená zákonem. Na vybrané druhy zboží je poskytována delší záruční doba. Individuální záruční doba je vždy uvedena v popisu u konkrétního zboží.

Jako záruční list slouží nákupní doklad.

Reklamace

Kupující je povinen si při převzetí zboží zkontrolovat expediční obaly a zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je kupující povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. V reklamaci je kupující povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují.

Zrušení objednávky ze stany prodávajícího

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena od dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, bude kupující neprodleně kontaktován prodávajícím za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že již bude zaplacena cena za zboží předem, bude tato částka převedena zpět kupujícímu na jeho účet nebo odeslána na jeho adresu a to v nejkratším možném termínu.

Závěrečná ustanovení

Ostatní blíže nespecifikovaná práva a povinnosti obou smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního, resp. Občanského zákoníku ve znění platném v době uzavření smluvního vztahu.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto „Všeobecné obchodní podmínky" bez předchozího upozornění.

Tyto „Všeobecné obchodní podmínky" vstupují v platnost od 1.1.2018.

V Litvínově - Záluží, 1.1.2018